U bent door uw arts

of andere zorgverlener verwezen of op eigen initiatief naar ons bedrijf gekomen om u te laten informeren en/of een indicatie te laten vaststellen inzake de kwaliteit van uw voeten. 
Door een gesprek over de voorgeschiedenis van de klachten (waar en wanneer zijn deze opgetreden), door het maken van een voetafdruk en door het onderzoeken van de gedragen schoenen wordt getracht voor u de beste oplossing voor een orthopedisch probleem te vinden. 

In bijgaande brochure vindt u informatie over de procedure met betrekking tot de aanschaf van orthopedische producten bij ons bedrijf. 

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij samen met u de beste oplossing voor uw orthopedisch probleem zullen vinden.  

Met vriendelijke groet.

Team Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker.

Contact
Bereikbaarheid
Openingstijden
Wie we zijn
Beleid
Besparing eigen bijdrage.
Kosten/eigen bijdrage.
Traject
Klachten
Aansprakelijkheid
Afwijzing aansprakelijkheid.
Product keuze
Gebruiks-mogelijkheden
Gebruiksduur
Gewenning
Onderhoud
Garantie
Gehele document

1.1 Contact
De heer A. Leestemaker. 
7447 RD Hellendoorn. 
Tel. 0572 331 428.

1.2 Bereikbaarheid

Ons bedrijf is gevestigd in het buitengebied Hankate (gem. Hellendoorn) op de grens van Salland en Twente, gelegen aan de N347 van Ommen naar Hellendoorn. Het bedrijf is goed bereikbaar met eigen vervoer. 

Het bedrijf beschikt over voldoende parkeergelegenheid inclusief een invalidenparkeerplaats. Het is rolstoel toegankelijk. Daarenboven ziet het bedrijf het als een plicht om desgewenst orthopedische adviezen en diensten aan huis te verlenen ten behoeve van klanten die moeilijk ter been zijn.

2.1 Wie we zijn en wat we doen

Al vier generaties lang zet Schoenmakerij Leestemaker een traditie voort inzake het uitoefenen van het schoenmakersbedrijf. Sinds 1990 zijn de werkzaamheden van het bedrijf uitgebreid met de vervaardiging van orthopedisch schoeisel. Het bedrijf is gespecialiseerd in: (semi-)orthopedisch schoeisel, steun- en correctiezolen, aanpassing van confectieschoeisel, overige individuele aanpassingen en reparaties. Elke schoen of orthopedische aanpassing in de schoen wordt afzonderlijk en met grote zorg vervaardigd.

2.2 Beleid

Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker voert een actief beleid om planmatig de kwaliteit van haar diensten en producten op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat is dan ook de reden waarom het bedrijf deelneemt aan de Erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven (OSB). De erkenningsregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) te Alphen aan de Rijn. De SEMH is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van erkende leveranciers van medische hulpmiddelen bewaakt. Orthopedische schoentechnische bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals gesteld in de erkenningsregeling mogen het erkenningslogo voeren. Inmiddels is Schoenmakerij A. Leestemaker een erkend bedrijf. Het bedrijf is bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS) om mede daardoor op de hoogte van de nieuwste en modernste ontwikkelingen

2.3 Wettelijke regeling inzake kosten, besparingsbijdrage en eigen bijdrage. 

Het schoeisel wordt vervaardigd aan de hand van een medisch voorschrift door arts/specialist op grond van een indicatie conform de geldende regelgeving. Bij verstrekking van orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen geldt een substitutieschema. Dit betekent dat slechts aanspraak bestaat op duurder schoeisel als niet met een goedkopere schoen of voorziening aan een schoen kan worden volstaan. 

.

De eigen bijdrage 

voor orthopedische schoenen ligt het besparingsmotief ten grondslag. Immers iedereen zal regelmatig schoenen moeten aanschaffen. In het maatschappelijk verkeer wordt het daarom billijk geacht dat ook verzekerden die aangewezen zijn op orthopedische schoenen een vergelijkbaar bedrag in de aanschaffingskosten van deze schoenen betalen. Per 1 januari 2019 zijn de eigen bijdragen (= besparingsbijdrage) voor orthopedisch maatschoeisel en semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing, zoals genoemd in de Regeling Hulpmiddelen 1996, als volgt vastgesteld. 

Voor 2019 geldt een eigen bijdrage van € 65,50 voor personen jonger dan 16 jaar. 

Voor 2019 geldt een eigen bijdrage van € 131,-. voor personen ouder dan 16 jaar.

Daarnaast is er nog sprake van een eigen bijdrage in de zin van een restbedrag boven de maximale vergoeding. Deze maximale vergoeding is vastgesteld voor allergeen-vrije schoenen en verbandschoenen.

N.B. 
De mogelijkheid bestaat dat, afhankelijk van de soort verzekering, nog een bedrag voor eigen risico in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kosten orthopedische schoenen tussen de € 600.- en € 1400.-

2.4 Traject omschrijving met tijdspad. 

Indicatie, levering en declaratie inzake orthopedisch schoeisel vinden plaats conform de voorschriften van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft toestemming tot aanmeten, produceren en afleveren van het voorgeschreven orthopedisch schoeisel. 

 Intake

Eerst worden de voeten zorgvuldig onderzocht, waarbij tevens het looppatroon wordt geanalyseerd. 

  Aanmeten

Na het maken van een blauwdruk wordt het voettype bepaald. Er zijn meerdere voettypen zoals knikvoet, knikplatvoet, platvoet, spreidvoet, holvoet. Aan de hand van het voet type zullen wij adviseren inzake welk soort schoeisel, steun of supplement voor u het beste is. 

  Passen

Na het aanmeten worden de leesten gemaakt. Afhankelijk van het schoeisel zijn er meerdere pas-fasen, waarbij een pas-schoen wordt gemaakt. Met behulp van de pas-schoen komen de meest geschikte pasvorm en het voetbed tot stand zodat ten slotte de maatschoen kan worden vervaardigd. 

  Afleveren

Bij de aflevering ontvangt de cliënt uitvoerige instructies over het schoeisel. 

  Nazorg

is voor u en voor ons heel belangrijk. Wij zullen binnen twee maanden na aflevering fysiek controleren of het orthopedisch schoeisel aan uw verwachtingen voldoet, of het schoeisel op een juiste wijze door u wordt gebruikt en of de pasvorm voldoet aan de richtlijnen van uw zorgverzekeraar. 

 Levertijden

Onder het begrip levertijd dient te worden verstaan: de tijd vanaf het eerste contact met de klant tot en met de aflevering, inclusief de machtigingsperiode. De schoen technische bedrijven zijn genoodzaakt rekening te houden met een gemiddelde machtigingsperiode van 4 weken, hetwelk een vertragende werking kan hebben op de levertijd. De maximale levertijden zijn mede afhankelijk van de medewerking van de cliënt en zijn/haar specifieke wensen. 

De maximale levertijden bedragen, verdeeld per product voor. 
A- schoeisel                   10 weken   incl. machtigings-periode
Kinderen t/m. 16 jaar       8 weken.  
B-schoeisel                      6 weken

Herhaling voorziening      6 weken incl. machtigings-periode
(OVAC1 ) 1e voorziening 2 weken incl. machtigings-periode
Herhaling voorziening      2 weken incl. machtigings-periode
(IVS 2)                              2 weken incl. machtigings-periode
(VLOS3)                           2 weken incl. machtigings-periode 

Confectie verbandschoeisel 1 week
Noodreparatie                      1 dag

Noten

 1  OVAC: Orthopedische Voorzieningen Aan  Confectieschoeisel
 2  IVS:      Individueel Vervaardigd Supplement 
 3 VLOS:    Voorlopig Orthopedisch Schoeisel

Indien aan de schoen ook nog beugels e.d. moeten worden bevestigd dan geldt de basistijd plus 3 weken (inclusief uitbesteed tijd).

2.5 Klachtenprocedure

Indien het orthopedisch schoeisel en/of de diensten niet overeenkomen met het bepaalde in de overeenkomst met u c.q. met uw zorgverzekeraar dan treden wij in overleg met u om tot een oplossing te komen. 

Indien u als cliënt niet tot overeenstemming kunt komen met de leverancier, dan kan uiteindelijk een klacht worden voorgelegd aan de Gezamenlijke Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen van de NVOS / Orthobanda, Postbus 120, 3760 AC Soest Website klik hier

Indien u zich niet wenst neer te leggen bij de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u beroep aantekenen bij de onafhankelijke geschillencommissie van de SEMH, Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn. Website klik hier

2.6 Aansprakelijkheidsverzekering

Naast de garantieregeling en de klachtenprocedure hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter dekking van schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid jegens u.

2.7 Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid.

Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker beoogt met deze brochure de informatieverstrekking over haar diensten en producten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. De informatie omvat uitsluitend gegevens van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon is gericht. De informatie wordt ook niet geacht alomvattend, bijgewerkt of volledig te zijn. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden zullen wij trachten deze te verbeteren. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte gegevens aanvaarden. Met deze afwijzing van de aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

3 Openingstijden

Openingstijden van de schoenmakerij

maandag t/m vrijdag van 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 - 18:00 uur
 zaterdag geopend van 08.00 - 12.00 uur,

met uitzondering van vakantieperioden. 

Ons bedrijf biedt de mogelijkheid dat er afspraken kunnen worden gemaakt op een avond of op zaterdag. 

De schoenmakerij is dagelijks 8 uur gedurende 6 dagen per week telefonisch bereikbaar,
behoudens vakantieperioden. 

Buiten openingstijden is een antwoordapparaat met inspreek mogelijkheid ingeschakeld, waarop melding van afwezigheid wordt gedaan. 

Dit antwoordapparaat wordt op werkdagen beluisterd. 

Bij een medische spoedindicatie ten aanzien van de voorziening voor de cliënt kan deze tijdens werkdagen binnen 24 uur terecht bij het bedrijf. 

Bij vakantie van meer dan 5 dagen is er een gekwalificeerde waarnemer geregeld. De cliënt wordt in dat geval doorverwezen naar een extern collega-waarnemer. De vakantieperiode wordt vroegtijdig aangegeven. In voorkomende gevallen wordt, ingeval het ziektebeeld daartoe aanleiding geeft, al vóór de vakantie overleg gevoerd met de desbetreffende cliënt

3.1 productkeuze

De keuze die Schoenmakerij Leestemaker maakt ten aanzien van de te leveren producten en voorzieningen (orthopedisch schoeisel) voldoet aan een aantal voorwaarden zoals neergelegd in de erkenningsregeling van de SEMH. Orthopedisch schoeisel is alle schoeisel vervaardigd volgens maten welke aan de voeten van de persoon voor wie dit schoeisel is bestemd, zijn opgenomen en/of waaraan voorzieningen zijn getroffen ter correctie van de vorm, stand of functie van de voeten van de desbetreffende persoon. 

3.2 Gebruiksmogelijkheden van de producten. 

Orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen zijn in te delen in de volgende categorieën. 

 1 Volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel: betreft schoenen die volgens gedetailleerd voorschrift worden vervaardigd op basis    van een voor betrokkene specifieke leest.

 2 Volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen: betreft binnenschoenen zonder zool en hak, te dragen in confectieschoenen. De binnenschoenen worden toegepast bij partiële voetdefecten of beenverkorting. De binnenschoen vult het defect aan, waardoor een ongeveer normale voetvorm dan wel beenlengte wordt verkregen.
 3 Semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing: betreft fabrieksmatig in serie vervaardigde schoenen, waaraan volgens gedetailleerd voorschrift speciale voorzieningen worden aangebracht. De mogelijkheden tot het aanbrengen van correcties zijn bij dit soort schoeisel geringer dan bij volledig individueel vervaardigd orthopedisch schoeisel. De besparing ten aanzien van de kosten en vooral ten aanzien van de levertijd is groot.
 
 4 Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC): betreft voorzieningen die dienen ter vervanging van orthopedische schoenen of semi-orthopedische schoenen als aangegeven onder a of c. Uitgezonderd is een verhoging van de gehele buitenzool van minder dan 3 cm.. Hierbij wordt opgemerkt dat de verzekerde slechts aanspraak heeft op de voorzieningen en niet op de confectieschoenen, waaraan de voorzieningen worden aangebracht.

Bovengenoemd schoeisel kan worden verstrekt bij de volgende indicatie(s);
 
 1 Ontbreken van delen van de voet, waarop bij gaan en staan gesteund wordt.
 2 Ernstige objectiveerbare anatomische afwijkingen en functiestoornissen van de voet:
      afwijkingen der asstand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten,
      afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding, onder meer ten gevolge van arthrosis of artritis;
      afwijkingen ten gevolge van sensibiliteit- of circulatiestoornissen.
 3 Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van 4 cm of meer.
 4 Het dragen van bijzondere typen beugels of binnenschoenen, waardoor een afwijkende     voetvorm of functie ontstaat als aangegeven onder 2 of 3.
 5 Bijzondere individuele zorg vragen.

3.3 Gebruiksduur van het aangemeten product. 

De richtlijn voor de gebruiksduur van (semi-)orthopedisch schoeisel bedraagt 9 maanden voor personen jonger dan 16 jaar en 15 maanden voor personen vanaf 16 jaar. De desbetreffende persoon mag beschikken over twee paar adequate schoenen. Na aflevering van het eerste paar kan, na de eerste controle, een tweede paar worden verstrekt. Een volgend paar kan in beginsel worden verstrekt na 18 maanden na verkrijging van het tweede paar, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor indicatie, levering en declaratie van de zorgverzekeraar.

3.4 Garantie van het aangemeten product.
 
Uw nieuwe schoenen zijn vakkundig vervaardigd volgens de laatste richtlijnen voor orthopedisch schoeisel. Wij verlenen op een dergelijk kwaliteitsproduct de volgende garantie: 3 maanden na levering op de pasvorm bij een gelijkblijvende situatie; 6 maanden na levering op materiaal en technische kwaliteit van het geleverde bij normaal gebruik. 

Wij adviseren u alle reparaties door ons te laten uitvoeren. Dit is belangrijk in verband met het behoud van de garantie. Is dit onverhoopt niet mogelijk, zoek dan een plaatselijke gediplomeerde schoenhersteller. Het spreekt voor zich dat dit voor eigen risico is. Normale gebruiksslijtage en slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik komen altijd voor rekening van de gebruiker.

3.6 Mogelijkheden inzake gewenning aan en training in omgang met het product. 

 Aan en uittrekken. 

Maak de veters en/of ritssluiting volledig los bij het aantrekken en uittrekken van de schoenen. Dat is voor u minder pijnlijk en ook uw schoenen varen er wel bij. Als u problemen heeft met het vastmaken van de veters vraag ons dan om advies. Het is raadzaam om een schoenlepel te gebruiken om vervormingen en stabiliteitsverlies tegen te gaan. Bij moeilijk uit te trekken hoge schoenen of laarzen kan een ”laarzenknecht” uitkomst bieden. 

 Ritssluitingen

Als uw orthopedische schoenen zijn voorzien van een of meer ritssluitingen verdient het aanbeveling deze regelmatig met een beetje zeep of kaarsvet in te smeren om het ritsen te. vergemakkelijken. Levert dit niet het gewenste resultaat op neem dan contact met ons op. Heeft u problemen met het vastpakken van de ritssluiting dan kunnen wij ringen en/of. lipjes zetten voor een beter houvast. 

 Inlopen

De bovenkant van de orthopedische schoenen is vervaardigd van leer. Dit materiaal heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te passen aan de vorm van uw voeten. Het is daarom. belangrijk dat u deze schoenen gedurende een week rustig inloopt, te beginnen met twee uur per dag. Als u een drukplek constateert bij het inlopen, neem dan contact met ons op. zodat wij één en ander kunnen bijstellen. Stop nooit natte kranten of lappen in uw schoenen en probeer niet zelf iets aan uw schoenen te veranderen. 

 Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar. De schoenen nemen transpiratievocht op tijdens het dragen en kunnen dat alleen afstaan op momenten dat u ze niet draagt. Soms is de nacht daarvoor te kort. Een pauze van minimaal 24 uur is daarom af en toe noodzakelijk. Wij raden u dan ook aan om uw schoenen niet langer dan twee dagen achter elkaar te dragen. Laat de schoenen nooit versneld drogen bij een verwarmingsapparaat. Naast het eerste paar schoenen komt u mogelijk in aanmerking voor een wisselpaar. Als u nog geen wisselpaar heeft neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen adviseren. 

 Transpiratie

Het dragen van orthopedische schoenen kan transpiratie verergeren. Dit komt omdat uw voeten meer ingesloten zitten en het voetzoolcontact op het voetbed groter is. Heeft u problemen met transpiratie dan volgen hier enkele tips: Wissel regelmatig van schoenen. 

Was regelmatig uw voeten. 
Verschoon regelmatig uw sokken. 
Draag katoenen of wollen sokken. 
Gebruik anti transpiratie crème (verkrijgbaar bij apotheek, drogist of pedicure). 
Raadpleeg uw huisarts of dermatoloog. 
Meld ons de problemen, zodat wij bij een volgend paar schoenen de materiaalkeuze. 

Slijtage

Slijtage van de schoenen dient altijd tijdig te worden hersteld. Slijtage van de steun en/of correctiezool door transpiratie of andere slijtage kan eventueel eveneens worden hersteld. 

Daartoe zal de steun en/of correctiezool eerst door ons worden beoordeeld. Daarbij nemen wij het model, de vorm en de mate van slijtage in acht. 

Tevens kunt u contact opnemen met een belangenvereniging, dan kunt u o.a. terecht bij de patiënten federatie klik hier

Team Orthopedisch Schoenmakerij 

A. Leestemaker.

U bent door uw arts

of andere zorgverlener verwezen of op eigen initiatief naar ons bedrijf gekomen om u te laten informeren en/of een indicatie te laten vaststellen inzake de kwaliteit van uw voeten. 
Door een gesprek over de voorgeschiedenis van de klachten (waar en wanneer zijn deze opgetreden), door het maken van een voetafdruk en door het onderzoeken van de gedragen schoenen wordt getracht voor u de beste oplossing voor een orthopedisch probleem te vinden. 

In bijgaande brochure vindt u informatie over de procedure met betrekking tot de aanschaf van orthopedische producten bij ons bedrijf. 

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij samen met u de beste oplossing voor uw orthopedisch probleem zullen vinden. 

Met vriendelijke groet.

Team Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker. 

1.1 Contact
De heer A. Leestemaker. 
7447 RD Hellendoorn. 
Tel. 0572 331 428.


1.2 Bereikbaarheid

Ons bedrijf is gevestigd in het buitengebied Hankate (gem. Hellendoorn) op de grens van Salland en Twente, gelegen aan de N347 van Ommen naar Hellendoorn. Het bedrijf is goed bereikbaar met eigen vervoer. 

Het bedrijf beschikt over voldoende parkeergelegenheid inclusief een invalidenparkeerplaats. Het is rolstoel toegankelijk. Daarenboven ziet het bedrijf het als een plicht om desgewenst orthopedische adviezen en diensten aan huis te verlenen ten behoeve van klanten die moeilijk ter been zijn.

1.3 Openingstijden

Openingstijden van de schoenmakerij op 

maandag t/m vrijdag van 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 - 18:00 uur
op zaterdag geopend van 08.00 - 12.00 uur,

met uitzondering van vakantieperioden. 

Het bedrijf biedt de mogelijkheid dat er afspraken kunnen worden gemaakt op een avond of op zaterdag. 

De schoenmakerij is dagelijks 8 uur gedurende 6 dagen per week telefonisch bereikbaar,
behoudens vakantieperioden. 

Buiten openingstijden is een antwoordapparaat met inspreek mogelijkheid ingeschakeld, waarop melding van afwezigheid wordt gedaan. 

Dit antwoordapparaat wordt op werkdagen beluisterd. 

Bij een medische spoedindicatie ten aanzien van de voorziening voor de cliënt kan deze tijdens werkdagen binnen 24 uur terecht bij het bedrijf. 

Bij vakantie van meer dan 5 dagen is er een gekwalificeerde waarnemer geregeld. De cliënt wordt in dat geval doorverwezen naar een extern collega-waarnemer. De vakantieperiode wordt vroegtijdig aangegeven. In voorkomende gevallen wordt, ingeval het ziektebeeld daartoe aanleiding geeft, al vóór de vakantie overleg gevoerd met de desbetreffende cliënt

 2 Algemene informatie.

 2.1 Wie we zijn en wat we doen

Al vier generaties lang zet Schoenmakerij Leestemaker een traditie voort inzake het uitoefenen van het schoenmakersbedrijf. Sinds 1990 zijn de werkzaamheden van het bedrijf uitgebreid met de vervaardiging van orthopedisch schoeisel. Het bedrijf is gespecialiseerd in: (semi-)orthopedisch schoeisel, steun- en correctiezolen, aanpassing van confectieschoeisel, overige individuele aanpassingen en reparaties. Elke schoen of orthopedische aanpassing in de schoen wordt afzonderlijk en met grote zorg vervaardigd. 

2.2 Beleid

Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker voert een actief beleid om planmatig de kwaliteit van haar diensten en producten op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat is dan ook de reden waarom het bedrijf deelneemt aan de Erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven (OSB). De erkenningsregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) te Alphen aan de Rijn. De SEMH is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van erkende leveranciers van medische hulpmiddelen bewaakt. Orthopedische schoentechnische bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals gesteld in de erkenningsregeling mogen het erkenningslogo voeren. Inmiddels is Schoenmakerij A. Leestemaker een erkend bedrijf. Het bedrijf is bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS) om mede daardoor op de hoogte van de nieuwste en modernste ontwikkelingen.

2.3 Wettelijke regeling inzake kosten, besparingsbijdrage en eigen bijdrage. 

Het schoeisel wordt vervaardigd aan de hand van een medisch voorschrift door arts/specialist op grond van een indicatie conform de geldende regelgeving. Bij verstrekking van orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen geldt een substitutieschema. Dit betekent dat slechts aanspraak bestaat op duurder schoeisel als niet met een goedkopere schoen of voorziening aan een schoen kan worden volstaan. 

Aan de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen ligt het besparingsmotief ten grondslag. Immers iedereen zal regelmatig schoenen moeten aanschaffen. In het maatschappelijk verkeer wordt het daarom billijk geacht dat ook verzekerden die aangewezen zijn op orthopedische schoenen een vergelijkbaar bedrag in de aanschaffingskosten van deze schoenen betalen. Per 1 januari 2019 zijn de eigen bijdragen (= besparingsbijdrage) voor orthopedisch maatschoeisel en semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing, zoals genoemd in de Regeling Hulpmiddelen 1996, als volgt vastgesteld. 

Voor 2019 geldt een eigen bijdrage van € 65,50 voor personen jonger dan 16 jaar. 

Voor 2019 geldt een eigen bijdrage van € 131,-. voor personen ouder dan 16 jaar.

Daarnaast is er nog sprake van een eigen bijdrage in de zin van een restbedrag boven de maximale vergoeding. Deze maximale vergoeding is vastgesteld voor allergeen-vrije schoenen en verbandschoenen.

N.B. 
De mogelijkheid bestaat dat, afhankelijk van de soort verzekering, nog een bedrag voor eigen risico in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kosten orthopedische schoenen tussen de € 600.- en € 1400.-.


 2.4 Trajectomschrijving met tijdspad. 

Indicatie, levering en declaratie inzake orthopedisch schoeisel vinden plaats conform de voorschriften van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft toestemming tot aanmeten, produceren en afleveren van het voorgeschreven orthopedisch schoeisel. 

 Intake

Eerst worden de voeten zorgvuldig onderzocht, waarbij tevens het looppatroon wordt geanalyseerd. 

  Aanmeten

Na het maken van een blauwdruk wordt het voettype bepaald. Er zijn meerdere voettypen zoals knikvoet, knikplatvoet, platvoet, spreidvoet, holvoet. Aan de hand van het voet type zullen wij adviseren inzake welk soort schoeisel, steun of supplement voor u het beste is. 

  Passen

Na het aanmeten worden de leesten gemaakt. Afhankelijk van het schoeisel zijn er meerdere pas-fasen, waarbij een pas-schoen wordt gemaakt. Met behulp van de pas-schoen komen de meest geschikte pasvorm en het voetbed tot stand zodat ten slotte de maatschoen kan worden vervaardigd. 

  Afleveren

Bij de aflevering ontvangt de cliënt uitvoerige instructies over het schoeisel. 

  Nazorg

is voor u en voor ons heel belangrijk. Wij zullen binnen twee maanden na aflevering fysiek controleren of het orthopedisch schoeisel aan uw verwachtingen voldoet, of het schoeisel op een juiste wijze door u wordt gebruikt en of de pasvorm voldoet aan de richtlijnen van uw zorgverzekeraar. 

 Levertijden

Onder het begrip levertijd dient te worden verstaan: de tijd vanaf het eerste contact met de klant tot en met de aflevering, inclusief de machtigingsperiode. De schoen technische bedrijven zijn genoodzaakt rekening te houden met een gemiddelde machtigingsperiode van 4 weken, hetwelk een vertragende werking kan hebben op de levertijd. De maximale levertijden zijn mede afhankelijk van de medewerking van de cliënt en zijn/haar specifieke wensen. 

De maximale levertijden bedragen, verdeeld per product voor. 
A- schoeisel                     10 weken   incl. machtigings-periode
Kinderen t/m. 16 jaar      8 weken.  
B-schoeisel                        6 weken

Herhaling voorziening      6 weken incl. machtigings-periode
(OVAC1 ) 1e voorziening  2 weken incl. machtigings-periode
Herhaling voorziening      2 weken incl. machtigings-periode
(IVS 2)                                  2 weken incl. machtigings-periode
(VLOS3)                               2 weken incl. machtigings-periode 

Confectie verbandschoeisel 1 week
Noodreparatie                      1 dag

Noten

 1  OVAC: Orthopedische Voorzieningen 
                 Aan    Confectieschoeisel
 2  IVS:      Individueel Vervaardigd
                  Supplement 
 3 VLOS:   VoorLopig Orthopedisch Schoeisel

Indien aan de schoen ook nog beugels e.d. moeten worden bevestigd dan geldt de basistijd plus 3 weken (inclusief uitbesteed tijd). 

2.5 Klachtenprocedure

Indien het orthopedisch schoeisel en/of de diensten niet overeenkomen met het bepaalde in de overeenkomst met u c.q. met uw zorgverzekeraar dan treden wij in overleg met u om tot een oplossing te komen. 

Indien u als cliënt niet tot overeenstemming kunt komen met de leverancier, dan kan uiteindelijk een klacht worden voorgelegd aan de Gezamenlijke Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen van de NVOS / Orthobanda, Postbus 120, 3760 AC Soest Website klik hier

Indien u zich niet wenst neer te leggen bij de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u beroep aantekenen bij de onafhankelijke geschillencommissie van de SEMH, Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn. Website klik hier

2.6 Aansprakelijkheidsverzekering

Naast de garantieregeling en de klachtenprocedure hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter dekking van schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid jegens u.

 2.7 Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid.

Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker beoogt met deze brochure de informatieverstrekking over haar diensten en producten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. De informatie omvat uitsluitend gegevens van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon is gericht. De informatie wordt ook niet geacht alomvattend, bijgewerkt of volledig te zijn. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden zullen wij trachten deze te verbeteren. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte gegevens aanvaarden. Met deze afwijzing van de aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten. 


Product informatie

3.1 productkeuze

De keuze die Schoenmakerij Leestemaker maakt ten aanzien van de te leveren producten en voorzieningen (orthopedisch schoeisel) voldoet aan een aantal voorwaarden zoals neergelegd in de erkenningsregeling van de SEMH. Orthopedisch schoeisel is alle schoeisel vervaardigd volgens maten welke aan de voeten van de persoon voor wie dit schoeisel is bestemd, zijn opgenomen en/of waaraan voorzieningen zijn getroffen ter correctie van de vorm, stand of functie van de voeten van de desbetreffende persoon. 

3.2 Gebruiksmogelijkheden van de producten. 

Orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen zijn in te delen in de volgende categorieën. 

 1 Volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel: betreft schoenen die volgens gedetailleerd voorschrift worden vervaardigd op basis    van een voor betrokkene specifieke leest.

 2 Volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen: betreft binnenschoenen zonder zool en hak, te dragen in confectieschoenen. De binnenschoenen worden toegepast bij partiële voetdefecten of beenverkorting. De binnenschoen vult het defect aan, waardoor een ongeveer normale voetvorm dan wel beenlengte wordt verkregen.
 3 Semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing: betreft fabrieksmatig in serie vervaardigde schoenen, waaraan volgens gedetailleerd voorschrift speciale voorzieningen worden aangebracht. De mogelijkheden tot het aanbrengen van correcties zijn bij dit soort schoeisel geringer dan bij volledig individueel vervaardigd orthopedisch schoeisel. De besparing ten aanzien van de kosten en vooral ten aanzien van de levertijd is groot.
 
 4 Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC): betreft voorzieningen die dienen ter vervanging van orthopedische schoenen of semi-orthopedische schoenen als aangegeven onder a of c. Uitgezonderd is een verhoging van de gehele buitenzool van minder dan 3 cm.. Hierbij wordt opgemerkt dat de verzekerde slechts aanspraak heeft op de voorzieningen en niet op de confectieschoenen, waaraan de voorzieningen worden aangebracht.

Bovengenoemd schoeisel kan worden verstrekt bij de volgende indicatie(s);
 
 1 Ontbreken van delen van de voet, waarop bij gaan en staan gesteund wordt.
 2 Ernstige objectiveerbare anatomische afwijkingen en functiestoornissen van de voet:
      afwijkingen der as stand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten,
      afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding, onder meer ten gevolge van arthrosis of artritis;
      afwijkingen ten gevolge van sensibiliteit- of circulatiestoornissen.
 3 Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van 4 cm of meer.
 4 Het dragen van bijzondere typen beugels of binnenschoenen, waardoor een afwijkende     voetvorm of functie ontstaat als aangegeven onder 2 of 3.
 5 Bijzondere individuele zorg vragen.

3.3 Gebruiksduur van het aangemeten product. 

De richtlijn voor de gebruiksduur van (semi-)orthopedisch schoeisel bedraagt 9 maanden voor personen jonger dan 16 jaar en 15 maanden voor personen vanaf 16 jaar. De desbetreffende persoon mag beschikken over twee paar adequate schoenen. Na aflevering van het eerste paar kan, na de eerste controle, een tweede paar worden verstrekt. Een volgend paar kan in beginsel worden verstrekt na 18 maanden na verkrijging van het tweede paar, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor indicatie, levering en declaratie van de zorgverzekeraar. 

3.4 Garantie van het aangemeten product.
 
Uw nieuwe schoenen zijn vakkundig vervaardigd volgens de laatste richtlijnen voor orthopedisch schoeisel. Wij verlenen op een dergelijk kwaliteitsproduct de volgende garantie: 3 maanden na levering op de pasvorm bij een gelijkblijvende situatie; 6 maanden na levering op materiaal en technische kwaliteit van het geleverde bij normaal gebruik. 

Wij adviseren u alle reparaties door ons te laten uitvoeren. Dit is belangrijk in verband met het behoud van de garantie. Is dit onverhoopt niet mogelijk, zoek dan een plaatselijke gediplomeerde schoenhersteller. Het spreekt voor zich dat dit voor eigen risico is. Normale gebruiksslijtage en slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik komen altijd voor rekening van de gebruiker. 

3.5 Onderhoud van het aangemeten product. 

Voor het behoud van het waterafstotend vermogen en de souplesse van de leervezel is het noodzakelijk gladde en geschuurde (nubuck) leersoorten regelmatig met schoencrème te behandelen. Suède leersoorten dient u regelmatig te borstelen en in te spuiten met een protector tegen vocht en vuil. Ontstaan er ondanks deze maatregelen toch vlekken, breng de schoenen dan zo spoedig mogelijk naar ons terug. Wij zullen dan proberen de schade zoveel te herstellen en/of te beperken. Soms gaan schoenen na enige tijd hinderlijk piepen of kraken. Dit wordt veroorzaakt door het over elkaar schuiven van droge materialen. U kunt dit probleem eenvoudig oplossen door wat talkpoeder in uw schoenen te strooien, zo mogelijk ook onder het voetbed. 

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunnen wij wellicht een oplossing voor u aandragen. 

3.6 Mogelijkheden inzake gewenning aan en training in omgang met het product. 

 Aan en uittrekken. 

Maak de veters en/of ritssluiting volledig los bij het aantrekken en uittrekken van de schoenen. Dat is voor u minder pijnlijk en ook uw schoenen varen er wel bij. Als u problemen heeft met het vastmaken van de veters vraag ons dan om advies. Het is raadzaam om een schoenlepel te gebruiken om vervormingen en stabiliteitsverlies tegen te gaan. Bij moeilijk uit te trekken hoge schoenen of laarzen kan een ”laarzenknecht” uitkomst bieden. 

 Ritssluitingen

Als uw orthopedische schoenen zijn voorzien van een of meer ritssluitingen verdient het aanbeveling deze regelmatig met een beetje zeep of kaarsvet in te smeren om het ritsen te. vergemakkelijken. Levert dit niet het gewenste resultaat op neem dan contact met ons op. Heeft u problemen met het vastpakken van de ritssluiting dan kunnen wij ringen en/of. lipjes zetten voor een beter houvast. 

 Inlopen

De bovenkant van de orthopedische schoenen is vervaardigd van leer. Dit materiaal heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te passen aan de vorm van uw voeten. Het is daarom. belangrijk dat u deze schoenen gedurende een week rustig inloopt, te beginnen met twee uur per dag. Als u een drukplek constateert bij het inlopen, neem dan contact met ons op. zodat wij één en ander kunnen bijstellen. Stop nooit natte kranten of lappen in uw schoenen en probeer niet zelf iets aan uw schoenen te veranderen. 

 Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar. De schoenen nemen transpiratievocht op tijdens het dragen en kunnen dat alleen afstaan op momenten dat u ze niet draagt. Soms is de nacht daarvoor te kort. Een pauze van minimaal 24 uur is daarom af en toe noodzakelijk. Wij raden u dan ook aan om uw schoenen niet langer dan twee dagen achter elkaar te dragen. Laat de schoenen nooit versneld drogen bij een verwarmingsapparaat. Naast het eerste paar schoenen komt u mogelijk in aanmerking voor een wisselpaar. Als u nog geen wisselpaar heeft neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen adviseren. 

 Transpiratie

Het dragen van orthopedische schoenen kan transpiratie verergeren. Dit komt omdat uw voeten meer ingesloten zitten en het voetzoolcontact op het voetbed groter is. Heeft u problemen met transpiratie dan volgen hier enkele tips: Wissel regelmatig van schoenen. 

Was regelmatig uw voeten. 
Verschoon regelmatig uw sokken. 
Draag katoenen of wollen sokken. 
Gebruik anti transpiratie crème (verkrijgbaar bij apotheek, drogist of pedicure). 
Raadpleeg uw huisarts of dermatoloog. 
Meld ons de problemen, zodat wij bij een volgend paar schoenen de materiaalkeuze. 

Slijtage

Slijtage van de schoenen dient altijd tijdig te worden hersteld. Slijtage van de steun en/of correctiezool door transpiratie of andere slijtage kan eventueel eveneens worden hersteld. 

Daartoe zal de steun en/of correctiezool eerst door ons worden beoordeeld. Daarbij nemen wij het model, de vorm en de mate van slijtage in acht. 

Tevens kunt u contact opnemen met een belangenvereniging, dan kunt u o.a. terecht bij de patiënten federatie klik hier

Team Orthopedisch Schoenmakerij 

A. Leestemaker.