1.1 Contact 
De heer A. Leestemaker
Ommerweg 149
7447 RD Hellendoorn 
Tel. 0572 331 428 

 1.2 Bereikbaarheid

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied Hankate (gem. Hellendoorn) op de grens van Salland en Twente, gelegen aan de N347 van Ommen naar Hellendoorn. Het bedrijf is goed bereikbaar met zowel openbaar (bushalte ter hoogte van het bedrijf) als eigen vervoer. De klant kan voor de deur uitstappen. Het bedrijf beschikt over voldoende parkeergelegenheid inclusief een invalidenparkeerplaats. Het is rolstoeltoegankelijk. Daarenboven ziet het bedrijf het als een plicht om desgewenst orthopedische adviezen en diensten aan huis te verlenen ten behoeve van klanten die moeilijk ter been zijn.

1.3 Openingstijden 

Openingstijden van de schoenmakerij 
Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 - 18:00 uur, uitzondering van vakantieperioden. 

Wij bieden de mogelijkheid dat er afspraken kunnen worden gemaakt voor een avond of op zaterdag.  

De schoenmakerij is dagelijks 8 uur gedurende 6 dagen per week telefonisch bereikbaar, behoudens vakantieperioden. 
.

Dit antwoordapparaat wordt op werkdagen beluisterd. Bij een medische spoedindicatie ten aanzien van de voorziening voor de cliënt kan deze tijdens werkdagen binnen 24 uur bij ons terecht. vakantie van meer dan 5 dagen is er een gekwalificeerde waarnemer geregeld. De cliënt wordt in dat geval doorverwezen naar een extern collega-waarnemer. De vakantie periode wordt vroegtijdig aangegeven. In voorkomende gevallen wordt, ingeval het ziektebeeld daartoe aanleiding geeft, al vóór de vakantie overleg gevoerd met de desbetreffende cliënt.

2.1 Algemene informatie

 Wie we zijn en wat we doen Al vier generaties lang zet Schoenmakerij Leestemaker een traditie voort inzake het uitoefenen van het schoenmakersbedrijf. Sinds 1990 zijn de werkzaamheden van het bedrijf uitgebreid met de vervaardiging van orthopedisch schoeisel. Het bedrijf is gespecialiseerd in: (semi-) orthopedisch schoeisel, steun- en correctiezolen, aanpassing van confectieschoeisel, overige individuele aanpassingen en reparaties.


 Elke schoen of orthopedische aanpassing in de schoen wordt afzonderlijk en met grote zorg gemaakt.

2.2 Beleid

 Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker voert een actief beleid om planmatig de kwaliteit van haar diensten en producten op een hoog peil te houden en waar mogelijk teverbeteren. 

Dat is de reden waarom het bedrijf deelneemt aan de Erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven (OSB).

 De erkenningsregeling wordt uitgevoerddoor de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) te Zoetermeer. De SEMH is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van erkende leveranciersvan medische hulpmiddelen bewaakt. 

Orthopedische schoentechnische bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals gesteld in de erkenningsregeling mogen het erkenninglogo voeren. 

Inmiddels is Schoenmakerij A. Leestemaker een erkend bedrijf. 

Het bedrijf is bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici(NVOS) om mede daardoor beter te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

2.3 Wettelijke regeling inzake kosten, besparingsbijdrage en eigen bijdrage

 Verstrekkingen van orthopedisch schoeisel worden normaliter betaald door een zorgverzekeraar krachtens de Ziekenfondswet of een ziektekostenverzekering. Het schoeisel wordt vervaardigd aan de hand van een medisch voorschrift door arts/specialist op grond van een indicatie conform de geldende regelgeving. 

Bij verstrekking van orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen geldt een substitutie schema. Dit betekent dat slechts aanspraak bestaat op duurder schoeisel als niet met een goedkopere schoen of voorziening aan een schoen kan worden volstaan.

Aan de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen ligt het besparingsmotief ten grondslag. Immers iedereen zal regelmatig schoenen moeten aanschaffen, In het maatschappelijk verkeer wordt het daarom billijk geacht dat ook verzekerden die aangewezen zijn op orthopedische schoenen een vergelijkbaar bedrag in de aanschaffingskosten van deze schoenen betalen. 

Per 1 januari 2020 zijn de eigen bijdragen (= besparingsbijdrage) voor orthopedisch maatschoeisel en semi orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing, zoals genoemd in de Regeling Hulpmiddelen 1996, als volgt vastgesteld: € 71,00 voor personen jonger dan 16 jaar, € 141,50 voor personen van 16 jaar en ouder. 

Daarnaast is er nog sprake van een eigen bijdrage in de zin van een restbedrag boven de maximale vergoeding. Deze maximale vergoeding is vastgesteld voor allergeen vrije schoenen en verbandschoenen.

 N.B. De mogelijkheid bestaat dat, afhankelijk van de soort verzekering, nog een bedrag voor eigen risico in rekening wordt gebracht door de verzekeraar. 

Over eventuele andere behandeling kosten wordt u separaat geïnformeerd.

2.4 Traject omschrijving met tijdspad Indicatie

Levering en declaratie inzake orthopedisch schoeisel vinden plaats conform de voorschriften van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft toestemming tot aanmeten, produceren en afleveren van het voorgeschreven orthopedisch schoeisel. 

Intake
Eerst worden de voeten zorgvuldig onderzocht, waarbij tevens het looppatroon wordt geanalyseerd. Aanmeten na het maken van een blauwdruk wordt het voettype bepaald. Er zijn meerdere voettypen zoals knikvoet, knikplatvoet, platvoet, spreidvoet, holvoet. Aan de hand van het voettypezullen wij adviseren inzake welk soort schoeisel, steun of supplement voor u het beste is. 

Passen 
Na het aanmeten worden de leesten gemaakt. Afhankelijk van het schoeisel zijn er meerdere pasfasen, waarbij een passchoen wordt gemaakt. Met behulp van de passchoen komende meest geschikte pasvorm en het voetbed tot stand zodat ten slotte de maatschoen kan worden vervaardigd. 

Afleveren
Bij de aflevering ontvangt de cliënt uitvoerige instructies over het schoeisel.

Nazorg
Nazorg is voor u en voor ons heel belangrijk. Wij zullen binnen twee maanden na aflevering fysiek controleren of het orthopedisch schoeisel aan uw verwachtingen voldoet, of het schoeisel op een juiste wijze door u wordt gebruikt en of de pasvorm voldoet aan de richtlijnen van uw zorgverzekeraar. 

Levertijden
Onder het begrip levertijd dient te worden verstaan: de tijd vanaf het eerste contact met de klant tot en met de aflevering, inclusief de machtigingsperiode. De schoentechnischebedrijven zijn genoodzaakt rekening te houden met een gemiddelde machtigingsperiode van 4 weken, het welk een vertragende werking kan hebben op de levertijd. De maximale levertijden zijn mede afhankelijk van de medewerking van de cliënt en zijn/haar specifieke wensen. 

De maximale levertijden bedragen, verdeeld per product voor :
A - schoeisel:           
1e voorziening: 
13 weken incl. machtigingsperiodeherhalingsvoorziening:
13 weken incl. machtigingsperiodekinderen (t/m 16 jr.):           
11 weken incl. machtigingsperiodeB - schoeisel:

1e voorziening: 6 weken incl. machtigingsperiode herhalingsvoorziening:          
6 weken incl. machtigingsperiodeOVAC 1):

1e voorziening: 
 6 weken incl. machtigingsperiodeherhalingsvoorziening: 
 6 weken incl. machtigingsperiodeIVS ²): 
 6 weken incl. machtigingsperiodeVLOS ³):     
 5 weken incl. machtigingsperiode Confectie verbandschoeisel:                       
1 week noodreparatie:

1 dag Indien aan de schoen ook nog beugels e.d. moeten worden bevestigd dan geldt de basistijd plus 3 weken (inclusief uitbesteedtijd).

 Noten:
OVAC: Orthopedische Voorzieningen Aan Confectieschoeisel
IVS: Individueel Vervaardigd Supplement
VLOS: VoorLopig Orthopedisch Schoeisel.

2.5 Klachtenprocedure

 Indien het orthopedisch schoeisel en/of de diensten niet overeenkomen met het bepaalde in de overeenkomst met u c.q. met uw zorgverzekeraar dan treden wij in overleg met u om tot een oplossing te komen.

 Mochten wij onverhoopt niet tot een oplossing komen dan wordt de technisch en/of medisch adviseur van de zorgverzekeraar hierover geïnformeerd.
De technisch/medisch adviseur kan als ter zake deskundige optreden. Indien ook dan nog geen oplossing wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke  geschillencommissie, conform de klachtenregeling van de SEMH.

Desgewenst verstrekken wij u hierover aanvullende informatie.

2.6 Aansprakelijkheidsverzekering

 Naast de garantieregeling en de klachtenprocedure hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter dekking van schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid jegens u.

.2.7 Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

 Orthopedische Schoenmakerij A. Leestemaker beoogt met deze brochure de informatieverstrekking over haar diensten en producten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. De informatie omvat uitsluitend gegevens van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon is gericht. De informatiewordt ook niet geacht alomvattend, bijgewerkt of volledig te zijn. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden zullen wij trachten deze te verbeteren. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte gegevens aanvaarden. Met deze afwijzing van de aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

3.1 Productinformatie  

Productkeuze 
De keuze die Schoenmakerij Leestemaker maakt ten aanzien van de te leveren producten en voorzieningen (orthopedisch schoeisel) voldoet aan een aantal voorwaarden zoals neergelegd in de erkenningsregeling van de SEMH. Orthopedisch schoeisel is alle schoeisel vervaardigd volgens maten welke aan de voeten van de persoon voor wie ditschoeisel is bestemd, zijn opgenomen en/of waaraan voorzieningen zijn getroffen ter correctie van de vorm, stand of functie van de voeten van de desbetreffende persoon.

3.2 Gebruiksmogelijkheden van de producten 

Orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen zijn in te delen in de volgende categorieën: 

Volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel: betreft schoenen die volgens gedetailleerd voorschrift worden vervaardigd op basis van een voor betrokkene\specifieke leest. Volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen: betreft binnenschoenen zonder zool en hak, te dragen in confectieschoenen. 
De binnenschoenen worden toegepast bij partiële voetdefecten of beenverkorting. De binnenschoen vult het defect aan, waardoor een ongeveer normale voetvorm dan wel beenlengte wordt verkregen. Semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing: betreft fabrieksmatig in serie vervaardigde schoenen, waaraan volgens gedetailleerd voorschrift speciale voorzieningen worden aangebracht. 

De mogelijkheden tot het aanbrengen van correcties zijn bij dit soort schoeisel geringer dan bij volledig individueel vervaardigd orthopedisch schoeisel. De besparing ten aanzien van de kosten en vooral ten aanzien van de levertijd is groot.  De Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC): betreft voorzieningendie dienen ter vervanging van orthopedische schoenen of semi-orthopedische schoenen als aangegeven onder a of c. Uitgezonderd is een verhoging van de gehele buitenzool van minder dan 3 cm.

Hierbij wordt opgemerkt dat de verzekerde slechts aanspraak heeft op de voorzieningen en niet op de confectieschoenen, waaraan de voorzieningen worden aangebracht. Bovengenoemd schoeisel kan worden verstrekt bij de volgende indicatie(s); Ontbreken van delen van de voet, waarop bij gaan en staan gesteund wordt.
Ernstige objectiveerbare anatomische afwijkingen en functiestoornissen van de voet.

Afwijkingen der asstand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten;
afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding, onder meer ten gevolge van arthrosis of artritis;
afwijkingen ten gevolge van sensibiliteit- of circulatiestoornissen.
Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van 4 cm of meer.
Het dragen van bijzondere typen beugels of binnenschoenen, waardoor een afwijkende voetvorm of functie ontstaat als aangegeven onder 2 of 3.

Bijzondere individuele zorgvragen.

3.3 Gebruiksduur van het aangemeten product,

 De richtlijn voor de gebruiksduur van (semi-)orthopedisch schoeisel bedraagt 9 maanden voor personen jonger dan 16 jaar en 15 maanden voor personen vanaf 16 jaar. De desbetreffende persoon mag beschikken over twee paar adequate schoenen. 

Na aflevering van het eerste paar kan, na de eerste controle, een tweede paar worden verstrekt. 

Een volgendpaar kan in beginsel worden verstrekt na 15 maanden na verkrijging van het tweede paar, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor indicatie, levering en declaratie van dezorgverzekeraar.

3.4 Garantie van het aangemeten product 

Uw nieuwe schoenen zijn vakkundig vervaardigd volgens de laatste richtlijnen voor orthopedisch schoeisel. Wij verlenen op een dergelijk kwaliteitsproduct de volgende garantie:3 maanden na levering op de pasvorm bij een gelijkblijvende situatie; 6 maanden na levering op materiaal en technische kwaliteit van het geleverde bij normaal gebruik
.
 Wij adviseren u alle reparaties door ons te laten uitvoeren. Dit is in verband met het behoud van de garantie. Is dit onverhoopt niet mogelijk, zoek dan een plaatselijke gediplomeerde schoenhersteller. 

Het spreekt voor zich dat dit voor eigen risico is. Normale gebruiksslijtage en slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik komen altijd voorrekening van de gebruiker.

3.5 Onderhoud van het aangemeten product

 Voor het behoud van het waterafstotend vermogen en de souplesse van de leervezel is het noodzakelijk gladde en geschuurde (nubuck) leersoorten regelmatig met schoencrème te behandelen. 

Suède leersoorten dient u regelmatig te borstelen en in te spuiten met een protector tegen vocht en vuil. Ontstaan er ondanks deze maatregelen toch vlekken, breng de schoenen dan zo spoedig mogelijk naar ons terug. Wij zullen dan proberen de schade zoveel te herstellen en/of te beperken. 

Soms gaan schoenen na enige tijd hinderlijk piepen of kraken. Dit wordt veroorzaaktdoor het over elkaar schuiven van droge materialen. U kunt dit probleem eenvoudig oplossen door wat talkpoeder in uw schoenen te strooien, zo mogelijk ook onder het voetbed. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunnen wij wellicht een oplossing voor u aandragen

3.6 Mogelijkheden inzake gewenning aan en training in omgang met het product 

Aantrekken en uittrekken.
Maak de veters en/of ritssluiting volledig los bij het aantrekken en uittrekken van de schoenen. Dat is voor u minder pijnlijk en ook uw schoenen varen er wel bij. Als u problemen heeft met het vastmaken van de veters vraag ons dan om advies. Het is raadzaam om een schoenlepel te gebruiken om vervormingen en stabiliteitsverlies tegen te gaan. 
Bij moeilijk uit te trekken hoge schoenen of laarzen kan een ”laarzenknecht” uitkomst bieden. 

Ritssluitingen 
Als uw orthopedische schoenen zijn voorzien van een of meer ritssluitingen verdient het aanbeveling deze regelmatig met een beetje zeep of kaarsvet in te smeren om het ritsen te vergemakkelijken. Levert dit niet het gewenste resultaat op neem dan contact met ons op. Heeft u problemen met het vastpakken van de ritssluiting dan kunnen wij ringen en/of lipjes zetten voor een beter houvast.

 Inlopen
De bovenkant van de orthopedische schoenen is vervaardigd van leer. Dit materiaal heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te passen aan de vorm van uw voeten. Het is daarom belangrijk dat u deze schoenen gedurende een week rustig inloopt, te beginnen met twee uur per dag. Als u een drukplek constateert bij het inlopen, neem dan contact met ons op zodat wij één en ander kunnen bijstellen. 

Stop nooit natte kranten of lappen in uw schoenen en probeer niet zelf iets aan uw schoenen te veranderen. 

Wisselen
Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar. De schoenen nemen transpiratievocht op tijdens het dragen en kunnen dat alleen afstaan op momenten dat u ze niet draagt. Soms is de nacht daarvoor te kort. Een pauze van minimaal 24 uur is daarom af en toe noodzakelijk. Wij raden u dan ook aan om uw schoenen niet langer dan twee dagen achter elkaar te dragen. 

Laat de schoenen nooit versneld drogen bij een verwarmingsapparaat. Naast het eerste paar schoenen komt u mogelijk in aanmerkingvoor een wisselpaar. Als u nog geen wisselpaar heeft neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen adviseren. 

Transpiratie
Het dragen van orthopedische schoenen kan transpiratie verergeren. Dit komt omdat uw voeten meer ingesloten zitten en het voetzoolcontact op het voetbed groter is. Heeft u problemen met transpiratie dan volgen hier enkele tips: Wissel regelmatig van schoenen;Was regelmatig uw voeten;
Verschoon regelmatig uw sokken;
Draag katoenen of wollen sokken;
Gebruik antitranspiratie crème (verkrijgbaar bij apotheek, drogist of pedicure);
Raadpleeg uw huisarts of dermatoloog;
Meld ons de problemen, zodat wij bij een volgend paar schoenen de materiaalkeuze kunnen aanpassen. 

Slijtage van de schoenen dient tijdig te worden hersteld. Slijtage van de steun en/of correctiezool door transpiratie of andere slijtage kan eventueel eveneens worden hersteld.Daartoe zal de steun en/of correctiezool eerst door ons worden beoordeeld. Daarbij nemen wij het model, de vorm en de mate van slijtage in acht.

X

Anty copy

Copyeren is niet toegestaan en derhalve illgaal. Interresse in een opname , neem even contact op.